Magyar �llatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Állatorvosoknak >>  Praxisengedély

Praxis engedély

Az állatorvosi diploma megléte, vagy a kamarai tagság önmagában nem jogosít fel senkit arra, hogy szolgáltató-állatorvosi tevékenységet végezzen (praktizáljon).

A 2012. szeptember 1-től hatályos kamarai törvény szerint állategészségügyi szolgáltatást végezni az alábbi formákban lehetséges:

A kamarai tagfelvétel után szolgáltató állatorvosi tevékenységet a törvény szerint több formában lehet végezni: önálló praxis engedéllyel rendelkező egyéni állategészségügyi szolgáltatóként, vagy praxis engedéllyel rendelkező vállalkozásnál közreműködő tulajdonosként, alkalmazottként (munkaszerződéssel), ún. szabad foglalkozású állatorvosként (megbízási szerződéssel) vagy szövetkezet tagjaként.

További feltétel még az érvényes állatorvosi szakmai felelősségbiztosítás megléte.

A praxis engedély érvényessége egész Magyarország közigazgatási területére terjed ki, azonban ha a szolgáltató állatorvos nem rendelkezik önálló praxis engedéllyel, akkor a tevékenységét kizárólag annak az engedéllyel rendelkező Praxisnak a nevében és érdekében végezheti, amelynél közreműködő tulajdonos, vagy munkaszerződéssel ill. megbízási szerződéssel foglalkoztatják. Aki főállásban alkalmazottként dolgozik más munkáltatónál, a munkaidején kívül  "saját szakállára" csak önálló praxisengedély birtokában végezhet szolgáltató tevékenységet.

Praxis engedély kiadását a MÁOK területi szervezetinél kell kérelmezni, és arról a szervezet írásos határozatot ad ki a kérelmezőnek.

Önálló Praxis engedély kérelmet a tagfelvételi kérelemmel együtt kell beadni a területi szervezethez.

1. Praxis engedély kiváltásához az alábbi dokumentumok beadása szükséges:

 1. Praxis engedély kérelem. (Letölthető innen: pe_kerelem.pdf)
 2. Önálló praxis engedély kérelem esetén: 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a nevezett vállalkozás feltüntetett adószáma érvényes. (megj.: un. „Illetőségigazolás” UK14-es adóhatósági nyomtatványon keresztül igényelhető ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen.) * - !!! - Fontos megjegyzés, lásd alul.
 3. Társas praxis engedély kérelem esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat. (megj.: Elegendő az internetről beszerezhető e-cégkivonat - http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html -  is, az adatok valóságnak való megfeleléséért a kérelmező tartozik büntetőjogi felelősséggel.)
 4. A praxis szakmai vezetőjének és valamennyi a kérelemben megnevezett közreműködő állatorvosnak az
  -  állatorvosi diploma fénymásolata
  -  szakállatorvosi és/vagy egyéb diploma, tudományos fokozat okiratok fénymásolata (amennyiben vannak)
  -  MÁOK tagsági igazolvány másolata
  -  Szakmai felelősségbiztosítás érvényességét bizonyító irat (kötvény, utolsó befizetést igazoló szelvény) eredetije vagy másolata,
 5. Közreműködő állatorvosok esetében:
  -  alkalmazottaknál az érvényes munkaszerződés másolata
  - szabadfoglalkozású állatorvosoknál az érvényes megbízási szerződés másolata
  -  megj.: fentiek helyettesíthetők az un. Munkáltatói nyilatkozat (Letölthető innen: pe_kerelemhez_munkaltatoi_nyilatkozat.pdf) beadásával
 6. Amennyiben a praxis állategészségügyi intézményt, intézményeket működtet (rendelő, szakrendelő, kórház, klinika) úgy valamennyi intézmény érvényes működési engedélyének másolata.

A beadandók tehát a következők:

1. Praxisengedély kérelem.

2. Egyéni praxisengedély esetén: NAV illetőségigazolás (* - !!! - Fontos megjegyzés, lásd alul.), társas praxisengedély esetén: e-cégkivonat.

3. Valamennyi, a praxisban dolgozó állatorvosnál: diploma másolat, egyéb diplomák (pl. szakállatorvosi diploma) másolata, kamarai tagsági igazolvány(kártya) másolata (mindkét oldala!), minden közreműködő állatorvos érvényes szakmai felelősségbiztosítás meglétének igazolása.

4. Minden közreműködő állatorvosnál (munkavállalók vagy szerződéssel foglalkoztatottak, beleértve azokat is, akik helyettesítő állatorvosi szolgáltatást végeznek közvetlenül adott praxisban): munkaszerződés vagy megbízási/vállalkozói szerződés, amelyek munkáltatói nyilatkozattal helyettesíthetőek.

5. Működtetett rendelő, szakrendelő, kórház, klinika érvényes működési engedélye,

A praxis engedély kérelmet (1.) cégszerű aláírással kell ellátni és a szervezet postacímére eljuttatni (MÁOK Pest megyei Szervezete, Gödöllői Üzleti Park, 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 2.) a további mellékletek (2.-5.) beadhatók (olvasható formában) a szervezet központi e-mail címén keresztül is (maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu).

A praxis engedély kérelmet

- önálló praxis engedély kérelem esetén annál a területi szervezetnél kell benyújtani, ahol a kérelmező állatorvos kamarai tag,

- társas praxis engedély kérelem esetén annál az (illetékes) területi szervezetnél kell benyújtani, ahol a vállalkozás székhelye van VAGY ha az állategészségügyi szolgáltató tevékenység végzése jellemzően a telephelyen (és nem a székhelyen) történik, akkor a telephely szerint illetékes területi szervezetnél is be lehet nyújtani.

A praxis engedélyről (és annak adataiban bekövetkezett változásokról) a területi szervezetek írásos határozatot állítanak ki.

Az ügyintézési határidő 28 nap, mely hiánypótlás szükségessége esetén 28 nappal hosszabbítható.

Fontos kiegészítések:

- *  Azoknak, akik önálló állategészségügyi szolgáltatóként akarnak dolgozni, ezzel a határozattal kell elmenniük az Adóhatóság székhely szerinti Igazgatóságához adószám kiváltásához. (Vagyis: olyan önálló  - egyéni - praxisengedély kérelemnél, ahol még nincs a kérelmezőnek adószáma, először egy "ideiglenes" praxisengedély kerül kiadásra, mely még az adószámot nem tartalmazza. A NAV ennek az ideiglenes praxisengedélynek a birtokában adja ki az egyéni praxisengedélyesnek az adószámát a tevékenység bejegyzésnél. (Ez a határozat helyettesíti az ún. egyéni vállalkozói igazolványt.) Ezekben az esetekben a kiváltott adószámot a területi szervezet felé igazolni, bejelenteni szükséges.

-  Új a társas vállalkozás alapítása esetében először a szokásos cégbírósági ügyintézést kell lefolytatni, majd a kamarától praxis engedélyt kell kérelmezni.

- A vállalkozások munkáltatóként csak olyan állatorvost foglalkoztathatnak szolgáltató állatorvosként, akik a kamara tagjai, van érvényes szakmai felelősségbiztosításuk, és van munka- vagy megbízási szerződésük, illetve a vállalkozás közreműködő tulajdonosai, valamint nevük és kamarai számuk feltüntetésre kerül(t) a kiadott praxis engedélyben.

-  Önálló praxis engedély csak olyan állatorvosnak adható, aki más jogszabály alapján nincs korlátozva a kereső tevékenység folytatásában (pl. vezető közszolgálati tisztviselők, vagy a GYES, GYED igénybe vételének ideje alatt). Aki ilyen okok miatt kereső tevékenységet nem folytathat, annak az önálló praxis engedélye visszavonását kell kérelmeznie.

A praxis engedély kiváltása, módosítása szervezetünknél jelenleg díjmentes.

Praxis engedély módosítás, adatváltozások bejelentése

A kiadott praxis engedélyek adataiban történő változások esetén a szolgáltatónak módosított praxis engedély kerül kiadásra.

Ehhez un. Adatmódosítási kérelmet kell a szervezethez benyújtani (Letölthető innen: praxisengedely_adatmodositasi_kerelem.pdf) megnevezve az adatváltozásokat, és csatolni a változásokat igazoló dokumentumokat.

A leggyakoribb ilyen esetek lehetnek egy praxis engedélyben ( a teljesség igénye nélkül) a következők:

- változás a praxisban közreműködő állatorvosok személyében,

- vállalkozás adataiban bekövetkezett változás (pl. székhely címének változása stb.),

- vállalkozás telephelyében bekövetkezett változás (pl. új, állategészségügyi intézmény engedélyezését követően),

- praxis működésében bekövetkező változás (működés szüneteltetése, megszűnése stb.),

- praxis felelős és/vagy szakmai vezetőjének adataiban bekövetkező változások (pl elérhetőségek, szakállatorvosi diploma vagy egyéb tudományos fokozat megszerzése)

Az adatmódosítási kérelmet annál a területi szervezetnél kell beadni, amely a módosítandó praxis engedélyt kiadta.

Fenti tájékoztatón túl ajánljuk kollégáink figyelmébe a MÁOK központi honlapját melyet a www.maok.hu címen érhetnek el.

A felsorolt adatlapok kitölthető, szerkeszthető Word (.doc) formátumban megtalálhatóak és letölthetőek a honlap „Adatlapok, letöltések” menüpontjánál.

------------------------------------------------------------------------------------------

E-ügyintézési lehetőség 2018. január 01-től:

A Magyar Állatorvosi Kamara 2018. január 1-től az E-ügyintézési Törvény előírásai szerint biztosítja az elektronikus ügyintézési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás keretébe tartozó következő ügyekben: Tagfelvétel, Praxis engedély kérelem, Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzékbe történő felvétel.

Az E-ügyitézéshez az ezt igénybe venni kívánó ügyfélnek Ügyfélkapuval kell rendelkeznie. A  magyarorszag.hu  kormányzati weboldalon tudja elérni az E-papír szolgáltatást és az erre vonatkozó tájékoztatókat. (Ehhez érvényes Ügyfélkapus regisztráció szükséges!)

Az E-papír oldalon a „Témacsoport”-nál a Kamarai ügyintézés-t kell kiválasztani, az „Ügytípus”-nál pedig ki kell választani azon 4 ügytípus valamelyikét, amelynél az ügytípus után a zárójelben a Magyar Állatorvosi Kamara megnevezés szerepel. A továbbiakban minden szükséges mezőt is ki kell tölteni, és csatolni kell a szükséges mellékleteket,majd mindezt a Küldés-re kattintva lehet elküldeni.

Mielőtt nekiáll kitölteni valamely E-papírunkat, kérjük vegye fel a kapcsolatot a MÁOK országos irodájával a 06-1-413 2490 telefonszámon munkanapokon 9-14 óra között!  Köszönjük

------------------------------------------------------------------------------------------

Adatvédelmi szabályoknak való megfelelés

A 2018. május 25-én életbe lépett adatvédelmi szabályozás alapján új tagfelvételi és praxisengedély kiadási/módosítási adatlapokat készített a Magyar Állatorvosi Kamara.

Fenti időszaktól ezeket kell használni az ügyintézéseknél.

Az adatlapok szolgálnak a GDPR rendelet szerinti adatkezelési nyilatkozatok és hozzájárulások megtételére.
Állatorvosi álláshirdetések

Állást keres Állást kínál


Adatvédelmi tájékoztató

MAOK Pest Vármegyei Szervezete 2100 Gödöllõi Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 és 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu